Warunki sprzedaży

/ Polski /

Warunki ogólne
KVANT s.r.o.
(zwane dalej „WO”)

1. Warunki ogólne

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w stosunkach umownych pomiędzy KVANT s.r.o., nr rejestracji: 31 398 294, i jego klientami, w tym przy sprzedaży przez portal internetowy WWW.KVANTLASERS.SK. Celem niniejszych warunków handlowych jest ustalenie praw i obowiązków sprzedającego (dostawcy) po jednej stronie i kupującego (zamawiającego) po drugiej stronie.
Oprócz ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego, zastosowanie mają osobne regulacje, zwłaszcza ustawa nr 102/2014 Zb. o ochronie konsumentów przy sprzedaży produktów i usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza obszarem działalności sprzedającego, ustawa nr 250/2007 Zb. o ochronie konsumentów, które regulują warunki handlowe (a także inne stosunki prawne, jakie mogą z nich wynikać) z osobami fizycznymi, nie działającymi zgodnie z niniejszymi WO w trakcie zawierania umów handlowych w zakresie ich rodzaju działalności.
Zwłaszcza przepisy Kodeksu Cywilnego regulują stosunki handlowe (a także inne stosunki prawne, jakie mogą z nich wynikać) z osobami prawnymi lub osobami fizycznymi - przedsiębiorcami.

2. Definicje terminów

Sprzedającym oraz operatorem sklepu internetowego WWW.KVANTLASERS.SK jest KVANT s.r.o., nr rejestracji: 31 398 294, adres siedziby: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Komeńskiego, Mlynská Dolina, Bratislava 842 48, jednostka organizacyjna: Opavská 24, 831 01 Bratislava. Firma jest wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez I Sąd Rejonowy w Bratysławie, wydział Sro, pozycja nr 9220/B. NIP: 2020330565, Nr VAT: SK2020330565.
Dane kontaktowe:
 • numer telefonu: +421 265 411 355
 • email: info@kvant.sk
Kupującym jest dowolna osoba (fizyczna lub prawna) zarejestrowana w sklepie, która złożyła zamówienie, w tym zamówienie elektroniczne, poddane autoryzacji przetworzonej przez system sklepu.
Zamówienie elektroniczne rozumiane jest jako wysłanie formularza elektronicznego, zawierającego informacje o kupującym, listę zamówionych towarów oferowanych przez sklep i cenę tych towarów, przetworzonego przez system sklepu, a także zamówienie wysłane e-mailem na adres sprzedającego.
WO ustalają i określają prawa i obowiązki operatora i kupującego bardziej szczegółowo, a ich aktualna wersja stanowi nieodłączną część umowy zakupu.
Towary – produkty oferowane przez operatora do kupienia w sklepie.
Konsument – w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej i sprzedaży przez zamówienie
e-mail, rozumiany jest jako osoba fizyczna, która kupuje towary lub oferowane usługi świadczeń rzeczowych i wykonawstwa, które nie są wykorzystywane do celów zatrudnienia, zawodowych ani związanych z działalnością.

3. Zamówienie, zawarcie umowy, odstąpienie od umowy

3.1. Przy zakupie towarów, kupujący prześle sprzedającemu zamówienie wyszczególniające zamawiane towary. Przy zakupie w sklepie internetowym, kupujący, klikając myszą na przycisk „Kup”, umieszcza towary w koszyku. Kupujący może zdecydować, czy chce dokończyć zamówienie (poprzez uzupełnienie gotowego formularza), czy kontynuować zakupy. W przypadku akceptacji zamówienia, kupujący otrzyma potwierdzenie akceptacji zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego. W razie potrzeby wszelkie informacje związane z zamówieniem będą przesyłane na podany adres e-mail.
3.2. Przy składaniu zamówienia możliwe są następujące formy płatności:
 • Przelew – po akceptacji zamówienia, sprzedający prześle kupującemu e-mail z danymi niezbędnymi do przelewu.
 • Karty płatnicze – po złożeniu zamówienia, kupujący zostanie przekierowany do zabezpieczonej bramki płatniczej, gdzie kupujący poda niezbędne dane.
 • PayPal
3.3. Przed upływem terminu zapłaty ceny zakupu lub części ceny zakupu, kupujący ma prawo do jednostronnego zerwania umowy zakupu, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od sprzedającego.
3.4. W przypadku jeśli kupujący po zapłaceniu choćby części ceny zakupu nie zapłaci pozostałej części ceny zakupu lub nie przyjmie zakupionych towarów, sprzedający może żądać wynagrodzenia za szkody spowodowane zerwaniem obowiązku, do którego odnosi się kara umowna. Karę umowną ustala się na 20% ceny zakupionych towarów.
3.5. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towarów, bez podawania przyczyny. Koszt zwrotu towarów ponosi wyłącznie kupujący, w tym koszt zwrotu towarów, które z powodu swojej natury nie mogą być zwrócone pocztą. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towary w stanie nieuszkodzonym i kompletnym, adekwatnym do czasu ich użytkowania.  Jeśli konsument zwraca towary do sprzedającego bez oryginalnych zabezpieczeń, np. z usuniętym lub uszkodzonym kodem zabezpieczającym, taki rodzaj uszkodzenia towarów traktowany jest przez strony umowy jako poważne uszkodzenie towarów, a kupujący nie będzie mógł ubiegać się o zwrot ceny towarów.
3.6. Kupujący nie może odstąpić od umowy z powodów wymienionych w artykule 7, sekcji 6 ustawy nr 102/2014 Zb. o ochronie konsumentów przy sprzedaży bezpośredniej i przez zamówienie e-mail, z następujących powodów:
 1. wykonania usługi, jeśli rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i konsument oświadczył, że został odpowiednio pouczony o fakcie, że poprzez udzielenie zgody zrzeka się prawa do ustąpienia od umowy po kompletnym wykonaniu usługi i jeśli usługa została wykonana w całości,
 2. sprzedaży towarów lub wykonania usług, których ceny zależą od wahań cenowych na rynkach finansowych, na które sprzedający nie ma wpływu i które mogą wystąpić w dopuszczalnym okresie odstąpienia od umowy,
 3. sprzedaży towarów wykonanych zgodnie z konkretnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na miarę lub towarów przeznaczonych dla konkretnego konsumenta,
 4. sprzedaży towarów, których jakość szybko się pogarsza lub łatwo się psują,
 5. sprzedaży towarów w zabezpieczonych opakowaniach ochronnych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie,
 6. sprzedaży towarów, które ze względu na swój charakter mogą zostać na stałe połączone z innymi towarami po dostawie,
 7. wykonania pilnych napraw lub prac konserwacyjnych, na wyraźną prośbę konsumenta; nie do tyczy to umów na usługi ani umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów innych niż części zamienne niezbędne do wykonania napraw lub prac konserwacyjnych, jeśli zostały zawarte w trakcie wizyty sprzedającego u konsumenta i konsument nie zamówił tych towarów lub usług wcześniej,
 8. sprzedaży nagrań dźwiękowych, nagrań obrazów, nagrań dźwiękowych i obrazów, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeśli konsument otworzył opakowanie,
 9. dostarczenia treści elektronicznych na fizycznym nośniku, jeśli rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i konsument oświadczył, że został odpowiednio pouczony o fakcie, że poprzez udzielenie zgody zrzeka się prawa do ustąpienia od umowy.
3.7. Odstąpienie od umowy musi być dokonane przez dostarczenie pisemnej informacji o odstąpieniu od umowy, stanowiącym Załącznik 1 WO oraz dostarczenie wszystkich otrzymanych dokumentów i towarów, dostarczonych na podstawie umowy, której dotyczy odstąpienie. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną, tak żeby nie było wątpliwości, czy jest to odstąpienie od umowy, reklamacja (co do jakości towarów) lub inne roszczenie kupującego.
3.8. Po potwierdzeniu zamówienia sprzedający ma prawo odstąpić od umowy zakupu, jeśli zamówione towary nie mogą być dostarczone w deklarowanym terminie lub terminie określonym w WO, a sprzedający nie uzgodnił z kupującym alternatywnego postępowania lub jeśli kupujący nie spełnił obowiązków związanych ze złożeniem zamówienia.
3.9. Kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu cenę faktycznie wykonanej usługi, jeśli odstąpił od umowy dotyczącej usług po udzieleniu sprzedającemu zgody na rozpoczęcie wykonania usługi przed upływem dopuszczalnego okresu odstąpienia od umowy.

4. Warunki dostawy

4.1. Miejsce wykonania umowy rozumiane jest jako adres siedziby kupującego (adres zamieszkania) lub miejsce prowadzenia działalności podane w zamówieniu, chyba że strony uzgodniły inaczej (np. odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego). Towary zostaną dostarczone przez sprzedającego w sposób określony w zamówieniu.
4.2. Dostawa towarów odbywa się przez przekazanie ich kupującemu lub przekazanie towarów do transportu pierwszemu przewoźnikowi.
4.3. Prawo własności przechodzi na kupującego po dostarczeniu towarów i po uiszczeniu pełnej kwoty zakupu (umowa o rezerwacji prawa własności).
4.4. Sprzedający dostarczy kupującemu towary w najkrótszym możliwym czasie po otrzymaniu zamówienia elektronicznego; towary zostaną dostarczone:
 1. najpóźniej 5 dni po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, w przypadku towarów dostępnych na stanie
 2. najpóźniej 4 tygodnie po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, w przypadku towarów niedostępnych na stanie
4.5. Jeśli na stronie internetowej sprzedającego w dniu złożenia zamówienia widnieją inne terminy dla różnych rodzajów towarów, są one nadrzędne do terminów określonych w punkcie 4, podpunkt a) lub b).
4.6. Kupujący zgadza się na przedłużenie okresu dostawy, jeśli wymaga tego produkcja zamówionych towarów lub inne okoliczności. W przypadku jeśli sprzedający nie jest w stanie dostarczyć kupującemu wszystkich zamówionych towarów w uzgodnionym terminie, sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie kupującego i poinformuje go o przewidywanym terminie dostawy zamówionych towarów lub zaproponuje dostawę alternatywnych towarów.
4.7. Przy odbiorze towarów kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka nie ma fizycznych uszkodzeń i czy jest kompletna oraz potwierdzić to na dokumencie dostawy. Jeśli przesyłka ma widoczne uszkodzenia lub jest zniszczona, kupujący zobowiązany jest natychmiast skontaktować się ze sprzedającym, bez przyjmowania przesyłki. Koszty przesyłki nie są uwzględnione w cenie towarów. Cena transportu jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem podanym na stronie. Jeśli towary znajdują się na stanie, zamówienia są przetwarzane niezwłocznie. W przypadku, jeśli towary nie zostały rozdystrybuowane ze względu na braki magazynowe, zostaną one rozdystrybuowane niezwłocznie po uzupełnieniu stanów magazynowych.
4.8. Ryzyko uszkodzeń produktów przechodzi na kupującego w momencie odebrania towarów przez kupującego, osobę upoważnioną lub pierwszego przewoźnika.
4.9. Razem z towarami, sprzedający dostarczy kupującemu w formie pisemnej lub elektronicznej wszelkie dokumenty niezbędne do odebrania i użytkowania towarów oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawna (instrukcja użytkowania w języku urzędowym, karta gwarancyjna, dokumenty podatkowe).

5. Cena zakupu, płatności, ilustracje produktu

5.1. Ceny podane na stronach sklepu obowiązują tylko przy zakupie przez system sklepu. Cena nie zawiera usług doradztwa, opłat przewozowych ani innych kosztów, chyba że wymieniono je w opisie produktu. Cena towarów jest ustalana zgodnie z obowiązującym cennikiem. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towary kupującemu po cenie obowiązującej w momencie zamawiania towarów. Wszystkie ceny towarów i usług oraz wszystkie płatności w sklepie internetowym zawierają VAT. Opakowanie jest darmowe przy dowolnej formie dostawy i przy dowolnej kwocie zakupu.
5.2. Ceny rabatowe (oferta specjalna) i oferty towarów są wyraźnie oznaczone symbolem „oferta specjalna” lub „wyprzedaż”. Ceny rabatowe obowiązują do wyczerpania zapasów lub w okresie określonym obok ceny rabatowej.
5.3. Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od faktycznego produktu, ze względu na fakt, że producenci zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Wygląd produktu różniący się od zdjęcia nie stanowi powodu reklamacji z tytułu wadliwego produktu.

5. Gwarancja, reklamacje

5.1. Sprzedający odpowiada za wady towarów i usług w czasie dostawy towarów lub wykonywania usług w okresie trwania gwarancji. Okres trwania gwarancji na wykonanie umowy konsumenckiej (ustawa nr 40/1964 Zb. – Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami) ustalony jest na co najmniej 24 miesiące od dnia zakończenia umowy zakupu lub jest ograniczony okresem przydatności produktów i rozpoczyna się od dnia przyjęcia towarów i potwierdzenia niezbędnych dokumentów związanych z towarami przez osobę upoważnioną, za wyjątkiem części mechanicznych, które mają naturalnie ograniczoną żywotność (diody laserowe).
5.2. Reklamacje są możliwe jedynie w odniesieniu do produktów zakupionych (po zapłacie) od sprzedającego. W celu złożenia reklamacji, kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz reklamacyjny i czekać na instrukcje od sprzedającego, a następnie dostarczyć sprzedającemu dane towary czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, z instrukcjami obsługi i kartą gwarancyjną lub fakturą. Towary, których dotyczy reklamacja nie mogą być wysłane listem poleconym, ponieważ sprzedający nie akceptuje listów poleconych. Informacje dotyczące placówek serwisowych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych znajdują się na ostatniej stronie karty gwarancyjnej lub sprzedający udzieli kupującemu informacji o nich telefonicznie lub przez e-mail. Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza reklamacyjnego, kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie otrzymania reklamacji przez e-mail. Po złożeniu reklamacji, kupujący powinien wypełnić instrukcje zawarte na karcie gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedającym w celu wyjaśnienia procedury reklamacyjnej.
5.3. Sprzedający przetworzy reklamację niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 30 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
5.4. Kupujący nie może skorzystać z gwarancji odnośnie wad, o których został poinformowany przy zawieraniu umowy lub o których musiał wiedzieć ze względu na okoliczności przy zawieraniu umowy. Prawo do gwarancji ustaje także w przypadku niepoinformowania o oczywistych wadach przy odbiorze towarów, niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania, niedbałości o towary, uszkodzeń mechanicznych wyrządzonych przez kupującego lub przez użytkowanie w warunkach odbiegających od środowiska naturalnego.
5.5. Reklamacja może skończyć się:
 • naprawą towarów
 • wymianą towarów
 • zwrotem ceny zakupu
 • zwrotem adekwatnego rabatu od ceny zakupu towarów
 • odmową reklamacji z podaniem przyczyny
5.6. Niezwłocznie po zakończeniu procesu reklamacyjnego, kupujący zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego telefonicznie lub e-mailem i jednocześnie protokół reklamacyjny zostanie dostarczony e-mailem lub pocztą razem z towarami.

6. Kupony rabatowe, kupony podarunkowe i kupony usługowe

6.1. W przypadku wykorzystania kuponu rabatowego niezgodnie z zasadami danego rabatu lub kuponu rabatowego, sprzedający ma prawo odmówić zastosowania takiego rabatu lub kuponu rabatowego.
6.2. Warunki skorzystania z rabatu są określone bezpośrednio przy rabacie lub przy rabacie znajduje się link do strony, gdzie wymienione są warunki.
6.3. Każdy rabat może być wykorzystany tylko raz, chyba że podano inaczej.
6.4. Jeśli wartość kuponu podarunkowego lub kuponu rabatowego jest większa niż wartość zakupionych towarów, różnica nie będzie zachowana, a niewykorzystana kwota nie zostanie zwrócona.
6.5. Kupon rabatowy może być wykorzystany wyłącznie do dnia podanego na nim, po tym dniu prawo z niego wynikające wygasa.
6.6. Kupujący zobowiązuje się złożyć reklamację na piśmie (wystarczy e-mail) o wadach w wykonanych usługach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 7 dni od wykonania usługi. Sprzedający przetworzy reklamację w odniesieniu do jakości wykonanych usług najpóźniej w ciągu 7 dni, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 30 dni, w formie pisemnej (wystarczy e-mail na adres e-mail kupującego).

7. Ochrona prywatności

7.1. Kupujący i sprzedający uzgodnili, że kupujący, jeśli jest osobą fizyczną, zobowiązuje się podać sprzedającemu swoje imię i nazwisko, stały adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu i adres e-mail.
7.2. Kupujący i sprzedający uzgodnili, że kupujący, jeśli jest osobą prawną lub osobą samozatrudnioną, zobowiązuje się podać sprzedającemu swoją nazwę, adres siedziby wraz z kodem pocztowym, numer rejestracji firmy, NIP, numer telefonu i adres e-mail.
7.3. Kupujący deklaruje, że zgadza się, zgodnie z ustawą nr 122/2013 o ochronie prywatności wraz ze zmianami i uzupełnieniami niektórych ustaw, na przetwarzanie i przechowywanie przez sprzedającego jego danych osobowych, zwłaszcza tych podanych powyżej i/lub niezbędnych do działalności sprzedającego, i na przetwarzanie ich we wszystkich systemach informatycznych. Kupujący udziela tej zgody sprzedającemu na czas nieokreślony. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana przez kupującego na piśmie w dowolnym czasie. Zgoda wygaśnie 1 miesiąc po dostarczeniu wycofania zgody przez kupującego, a następnie dane zostaną usunięte.
7.4. Sprzedający deklaruje, że otrzymane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów zakończenia i wykonania umowy na podstawie warunków handlowych ustalonych przez sprzedawcę. Przetwarzane dane nie zostaną upublicznione, ujawnione ani przekazane osobom trzecim.

8. Postanowienia końcowe i przejściowe

8.1. Ogólne warunki obowiązują w formie podanej na stronie internetowej operatora w dniu złożenia zamówienia elektronicznego, za wyjątkiem jeśli zostało inaczej wyraźnie uzgodnione pomiędzy stronami.
8.2. Poprzez wysłanie zamówienia elektronicznego kupujący akceptuje wszystkie postanowienia wersji ogólnych warunków obowiązującej w dniu wysłania zamówienia.
8.3. Kupujący deklaruje, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się z ogólnymi warunkami i że je akceptuje.
8.4. Sprzedający i kupujący uzgodnili, że w pełni akceptują elektroniczną formę komunikacji, zwłaszcza przez e-mail i Internet jako obowiązującą i wiążącą dla obu stron. Elektroniczna forma komunikacji nie jest akceptowalna w przypadku odstąpienia od umowy. Komunikacja elektroniczna nie wymaga podpisu dokumentu zaawansowanym podpisem cyfrowym.

Załącznik 1
PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wypełnić i odesłać ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Do: KVANT s.r.o., nr rejestracji: 31 398 294, adres siedziby: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Komeńskiego, Mlynská Dolina, Bratislava 842 48, Slovakia
– Niniejszym oznajmiam, że odstępuję od umowy (nazwa umowy) z datą ...............................
– Numer umowy: ...............
– Dane identyfikacyjne kupującego ................................................
– Podpis kupującego (tylko jeśli składa ten formularz w formie papierowej)
– Data ..............